Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.devernieuwdestad.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.devernieuwdestad.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.devernieuwdestad.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.devernieuwdestad.nl verkregen is. De informatie op www.devernieuwdestad.nl wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle teksten, documenten, fotografie, illustraties en dergelijke op deze website zijn eigendom van De Vernieuwde Stad en mogen niet zonder toestemming door derden op welke manier dan ook commercieel worden gebruikt.