Onze positie

De Vernieuwde Stad is in 2002 opgericht. De Vernieuwde Stad vertegenwoordigt op dit moment 27 corporaties, samen goed voor ruim 1 miljoen verhuureenheden, ruim 40% van de corporatiesector. Daarmee kan zij haar doel, de visieontwikkeling en kennisuitwisseling rond de grootstedelijke woonthema's en de belangenbehartiging van grote en grootstedelijke woningcorporaties, waarmaken. Het platform is geen aparte branche-organisatie, zoals Aedes, maar een plek voor visievorming en agendering, en voor het delen van kennis en ervaring.

 

Landelijke vraagstukken

De Vernieuwde Stad is een landelijke beweging. Het acteren binnen de grootstedelijke problematiek is per definitie regio-grensoverschrijdend en dat vraagt om bundeling op landelijk niveau. De 27 corporaties lopen tegen vraagstukken aan als

  • hoe breed of smal de doelstelling van corporaties moet zijn in hun werken in de grote stad;
  • hoe zij allianties smeden om de vraagstukken rond het wonen en leven in de grote stad aan te kunnen pakken;
  • hoe omgegaan moet worden met het vraagstuk van betaalbaarheid en beschikbaarheid en hoe een inclusieve stad wordt bereikt met ruimte voor in principe iedereen om te leven en te wonen (inclusief de ondersteuning voor mensen die zorg nodig hebben en/of kwetsbaar zijn);
  • hoe financiering gegarandeerd is voor de investeringen die corporaties doen;
  • hoe het terrein van wet- en regelgeving, toezicht en governance goed geregeld kan worden;
  • hoe zij primair op hun resultaten beoordeeld kunnen worden;  
  • en hoe zij hun bedrijfsvoering effectief, efficiënt en integer kunnen inrichten.

 

Focus

De Vernieuwde Stad heeft een focus op een aantal dossiers: het platform richt zich op het investeren in voldoende woningaanbod en in stedelijke vernieuwing, op de verduurzaming, op de betaalbaarheid, en op inclusiviteit (waaronder ook wonen en zorg). Daarbij moeten de financiën en fiscaliteiten, de werkprocessen, de governance en compliance, de ordening van de sector en de corporaties, en de werkgeverszaken als onderdeel van de bedrijfsvoering goed geregeld zijn. In het Jaarbericht wordt inzichtelijk gemaakt hoe het staat met de dossiers.