Financiën

De corporatiesector is een kapitaalintensieve sector. Daarom is toegang tot de kapitaalmarkt van essentieel belang, evenals een gezonde cashflow. Die is de laatste jaren onder druk komen te staan door de financiële crisis – die is nu over – de verhuurdersheffing en de VPB. Ook het matigen van de huurverhoging en het passend toewijzen nemen een deel van de investeringscapaciteit weg.

Nadat enkele jaren het investeringsvolume noodzakelijkerwijs moest worden teruggedraaid, is er nu weer een stijgende lijn. Dat komt omdat corporaties het mes hebben gezet in de bedrijfslasten en veel afgelost hebben. Voor de komende jaren ziet DVS een jaarlijks investeringsbedrag van € 4 miljard in vastgoed (nieuwbouw en woningverbetering en verduurzaming).

Een grote zorg voor de leden van De Vernieuwde Stad is de financierbaarheid van de niet-DAEB-activiteiten. De mogelijkheid om het vermogen van de corporatie daartoe in te zetten, is sterk beperkt. De toekomst van financieringsmogelijkheden én de toekomst van het systeem van onderlinge borging wordt uitgebreid besproken met financiële instellingen en Waarborgfonds. 

Tegelijkertijd wordt er scherper op de bedrijfsvoering gelet. Met benchmarks kunnen onderling kostenstructuren en rendementen worden vergeleken. Met professioneel assetmanagement kan de portefeuille beter renderen. En governance, risk en compliance worden naar een hoger niveau gebracht. Daarbij hoort ook een heldere verantwoording over de maatschappelijke prestaties in het jaarverslag.

Publicaties:

Verantwoording en Informatisering (2015-9)

De Vernieuwde Stad heeft door middel van een on-line magazine een helder overzicht en een praktisch hulpmiddel voor heldere verantwoording over maatschappelijke prestaties in het jaarverslag gepubliceerd.

Informatisering & Automatisering worden steeds belangrijkere thema's binnen de corporatiewereld. Tijdens verschillende bijeenkomsten zijn daarover kennis, ervaring en inspiratie uitgewisseld, zoals op Beauty cases op de catwalk (2018), Kennis ligt voor het oprapen (2018) en Lef nodig bij corporaties voor digitalisering (2019)  

Investeren bedreigd (2007-2011)

Publicaties met als thema ‘investeren’ laten zien hoe de investeringsruimte van corporaties worden, zoals in 2011 in Corporaties op een kruispunt. In diverse open brieven heeft De Vernieuwde Stad hier aandacht voor gevraagd.

In 2007 heeft het platform in een Brandbrief aan de Vaste Kamercommissie Financiën ook laten weten dat de combinatie van grootschalige investeringen in nieuwbouw en buurten en wijken, de beperkte huurverhogingsmogelijkheden en de ingevoerde VPB het lenen en investeren wel ernstig bemoeilijkt

Fiscalisering bedrijfsvoering (2004-2005)

In 2005 heeft De Vernieuwde Stad PWC, Rigo en CFV laten onderzoeken wat fiscalisering van de gehele bedrijfsvoering van corporaties betekent. Leuker en makkelijker? Corporaties betalen belasting en in Opinie Cobouw: fiscalisering sector heilzaam  werd aangetoond dat integrale fiscalisering de sector in zijn totaliteit veel geld kost, maar investerende corporaties spaart. Fiscalisering van alleen de nevenactiviteiten kost de sector veel minder, maar slaat vooral neer bij investerende corporaties.