Investeren

De Vernieuwde Stad vindt dat de vernieuwing van wijken en buurten gecontinueerd moet worden. En dat met name op de gespannen woningmarkten voldoende moet worden bijgebouwd. Daarnaast is er een enorme investeringsopgave in de renovatie en verduurzaming van woningen en het volgend van krimpscenario's op een aantal ontspannen woningmarkten. DVS maakt zich al sinds haar ontstaan in 2002 hard voor een goed investeringsklimaat.

De investeringsruimte is de laatste jaren echter onder druk komen te staan door de financiële crisis – die is nu over – de verhuurdersheffing en de VPB. Ook het matigen van de huurverhoging en het passend toewijzen nemen een deel van de investeringscapaciteit weg. Nadat enkele jaren het investeringsvolume noodzakelijkerwijs moest worden teruggedraaid, is er nu weer een stijgende lijn. Dat komt omdat corporaties het mes hebben gezet in de bedrijfslasten en veel afgelost hebben.

In de komende jaren realiseren de DVS-corporaties een jaarlijks investeringsbedrag van € 4 miljard in vastgoed (nieuwbouw en woningverbetering en verduurzaming). Een belangrijk zorgpunt is nog dat veel gemeenten onvoldoende locaties beschikbaar stellen voor nieuwbouw van sociale huur en dat de procedures traag lopen.

Publicaties:

Investeringen nemen toe (2017-2020)

Vanaf 2016, maar vooral vanaf 2017 beginnen de investeringen weer te groeien. In 2017 laat DVS via een Persbericht weten dat er jaarlijks € 2,1 miljard in het vastgoed geïnvesteerd zal worden (nieuwbouw en woningverbetering/verduurzaming. Het Persbericht uit 2018 laat zien dat die jaarlijkse investering in vastgoed al stijgt naar gemiddeld € 3,5 miljard. De publicatie van de Investeringsmonitor 2019 geeft aan dat dat zelfs ruim 4 miljard gemiddeld per jaar wordt.

De Investeringsmonitor 2020 laat vervolgens een stijging zien naar gemiddeld 4,7 miljard euro: gemiddeld 10.400 nieuw te bouwen en 47.600 te verduurzamen woningen per jaar. Tegelijk laat het Onderzoek Opgaven & Middelen, dat door de Ministeries van BzK, EZ en Financiën en Aedes is geleid, zien dat de middelen van de corporatiesector structureel onvoldoende zijn om de enorme maatschappelijke opgave die er is te kunnen realiseren. DVS bepleit in juli 2020 om verruiming van de middelen.

Rem op investeringen (2013)

In 2013 beschreef De Vernieuwde Stad in een Brief aan de Eerste en Tweede Kamer de rampzalige gevolgen van de verhuurdersheffing (en VPB). De huuropbrengsten gaan weliswaar omhoog en corporaties verlagen hun bedrijfslasten, maar dat voorkomt niet dat de productie met 60-70% daalt. En In een Brief aan VVD PvdA en D66  gaf DVS dat jaar nogmaals aan dat het geen onwil is dat er minder geïnvesteerd gaat worden, maar het gevolg van kabinetsbeleid.

 

 

Rollen in vernieuwing (2009)

De Vernieuwde Stad, Neprom en VROM lieten onderzoeken hoe er een optimale verdeling kan zijn van rollen en verantwoordelijkheden binnen de stedelijke vernieuwing. Dit werd beschreven in het onderzoek Zij maakt het verschil.

Uit de crisis (2009)

In een Brief aan Minister Van der Laan gaf De Vernieuwde Stad suggesties om uit de financiële impasse te komen: omzetting van koop- in huurwoningen, gereduceerde grondprijzen en afschaffing van de overdrachtsbelasting.

Investeren bedreigd (2007)

In dat zelfde jaar  waarschuwde De Vernieuwde Stad in Investeren loont, heffen frustreert er al voor dat een greep uit de corporatiekassen – de betaalbaarheidsheffing van het kabinet Balkenende -  het investeren in vitale wijken ernstig zou belemmeren. En De Vernieuwde Stad en de Neprom gaven samen aan op het congres en in de gelijknamige publicatie Investeren, investeren, investeren, dat het corporaties vaak niet eens lukt de gewenste investeringen te realiseren, omdat van Rijksoverheidswege de condities te wensen over laten. Voor de ruimtelijke investeringsplannen, met name bedoeld voor herinrichting en vastgoedontwikkeling in het stedelijk gebied, trekt het Rijk ook onvoldoende middelen uit. Dat is duidelijk gemaakt in het gezamenlijk rapport Investeren in Ruimtelijke Kwaliteit.

Grote investeringsplannen (2007)

In 2007 was er nog geen financiële crisis en startte ook de wijkaanpak. Corporaties binnen De Vernieuwde Stad hadden een grote hoeveelheid investeringsplannen in de wijken. RIGO becijferde voor het platform in de Quick Scan Integrale Stedelijke Vernieuwing tot 2020 dat de aangesloten corporaties tot 2010 samen gemiddeld 3,5 miljard zouden investeren. Deze inzet formuleerde De Vernieuwde Stad vervolgens in het Statement inzet weerbare wijken.

Garantiefonds (2003)

Eerder, in 2003, ontwierp De Vernieuwde Stad, samen met WSW en Aedes het Garantiefonds voor de Stedelijke Vernieuwing, een investeringsvehikel om de investeringsruimte van de ene corporatie aan de andere over te dragen, zonder vermogensopdracht. Het fonds is nooit tot uitvoer gekomen