Ordening

De Vernieuwde Stad is een voorstander van een heldere ordening in de corporatiesector. Essentie daarvan is een heldere omschrijving van het ‘domein’ van corporaties, een heldere wijze van het tot stand komen van de maatschappelijke prestaties en de beoordeling daarvan, en ruimte voor regionale differentiatie.

 

Kern

Volgens De Vernieuwde Stad zijn corporaties er voor mensen die, primair om economische redenen, niet in staat zijn in hun eigen huisvesting te voorzien. Dat zijn primair mensen met een lager inkomen, maar op de gespannen woningmarkten zijn dat ook mensen met een middeninkomen. Toch mogen corporaties volgens de Woningwet alleen voor die laatste groep investeren als de noodzaak politiek gelegitimeerd is en marktpartijen die inzet niet kunnen leveren. Dat zelfde geldt voor een bredere inzet in wijken en buurten die niet zelfstandig in staat zijn vooruit te komen.

Corporaties verrichten hun activiteiten met een effectieve, efficiënte en integere bedrijfsvoering.

 

Toezicht

Kern van het toezicht vormen het interne toezicht op het bestuur door een Raad van Commissarissen en het externe toezicht door de Autoriteit Woningcorporaties die gezaghebbend, objectief en op afstand de prestaties van corporaties moet toetsen en beoordelen. De prestaties  worden geleverd  in een lokale c.q. regionale context, waarbij de prestaties worden overeengekomen met de lokale belanghouders (bewoners, gemeenten en anderen) en beoordeling gebeurt door verantwoording en visitatie. In het intern toezicht is een beweging waarneembaar om meer met vertrouwen toe te zien en minder in een afvink-cultuur te werken. Dit actief zijn "met passie" voor het wonen is voor toezichthouders én bestuurders van groot belang.

Strikte scheiding

De strikte scheiding die door de Woningwet is aangebracht tussen ‘staatssteun-activiteiten’ (DAEB) en ‘niet-staatssteun’ (niet-DAEB) heeft voor corporaties een ingrijpende scheidingsoperatie opgeleverd die pas recent is afgerond. De strikte scheiding is het gevolg van de definitieve wijziging van de Woningwet, een wijziging waar al veel jaren over gedelibereerd was. Eind 2014 presenteerde de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties haar bevindingen over de vele (grote) incidenten in de corporatiesector en deed aanbevelingen voor een grondige aanpassing van de sector. De strikte scheiding maakt het er voor corporaties niet makkelijk op om gemengde wijken en vitale buurten te realiseren met een gevarieerde vastgoedportefeuille.

 

Lokaler

Met de implementatie van de Woningwet is de ordening voor wat betreft De Vernieuwde Stad niet af. De noodzaak om meer recht te doen aan de grote verschillen tussen de diverse (regionale) woningmarkten en aan de stormachtige ontwikkelingen van steden, vraagt om een goede reflectie op het feit of woonbeleid niet veel lokaler zou moeten worden. Daarbij wordt met een schuin oog gekeken naar de transitie zoals die in het sociaal domein plaatsvindt. In 2016 publiceerde De Vernieuwde Stad hier een essay over. Daarbij werd een oproep gedaan om stappen te zetten richting een lokaal woonbeleid. Met om te beginnen een zekere bandbreedte in het woonbeleid, waar binnen lokale partijen zoeken naar lokale oplossingen en lokaal hun middelen inzetten. Bandbreedtes rond bijvoorbeeld huurprijsregulering, huurtoeslag, liberalisatiegrens, activiteiten corporaties en financiële bijdragen en heffingen.

De lokale volkshuisvesting wordt sowieso nader gepreciseerd in de Prestatieafspraken die vanaf 2016 op de leest van de nieuwe Woningwet zijn geschoeid.

Publicaties:

Toezicht (2012)

In 2012 stond op het congres het toezicht centraal. In Gericht Toezicht, voorwaarde voor professionele vrijheid ging het om een beter gebruik maken van het (eigen) collectief van de corporatiesector en een aanscherping van de rollen van bestuurder en toezichthouder

Aanpassing ordening (2009-2011)

Drie opinion leaders gaven in 2011 in Corporaties op een kruispunt hun visie op de ontwikkelingsrichting van corporaties: naar een brede maatschappelijke taakopvatting of naar een smalle huisvestingsopvatting. Over de toekomst, het maatschappelijk middenveld en de investeringsruimte.

In 2009 werd in Nieuwe kansen voor de volkshuisvesting; agenda 2010-2015 een beeld geschetst van de gewenste aanpassingen van de ordening ten aanzien van bijvoorbeeld prijsbeleid, aftrek hypotheekrente en omvang socialehuursector. Dat gebeurde ook in de Brief aan Minister van der Laan en de basis werd gelegd in het rapport Bescherming van het Publieke Belang uit 2008.

Aanpassing Woningwet (2005-2011)

In 2011 schreef het platform een Brief aan Minister Donner met de vraag om in de herziening van de Woningwet de bredere doelgroep voor corporaties mee te nemen, ruimte om activiteiten in BV’s uit te laten zakken en een meer regionale aanpak van de volkshuisvest

In 2005 al schreef het platform een Brief aan Minister Dekker over de noodzaak om het mogelijk te maken bepaalde activiteiten in BV’s onder te brengen, bijvoorbeeld in de stedelijke vernieuwing