Statushouders

De Vernieuwde Stad ziet statushouders als een belangrijke doelgroep van woningcorporaties. Omdat statushouders een laag inkomen hebben en geen woning, ook al hebben ze er recht op, behoren ze tot de primaire doelgroep.

Om een woning te kunnen bieden maken corporaties gebruik van vele oplossingen in de fysieke en in de contractuele sfeer: tijdelijke wooneenheden plaatsen, sloop en verkoop uitstellen, voormalige verzorgingshuizen gebruiken, bedrijfs onroerend goed inzetten, woning delen et cetera. Statushouders worden bij voorbaat gemengd gehuisvest in wijken en complexen om de integratie te bevorderen. 

Voor een adequate oplossing is er wel behoefte aan een heldere politieke lijn over de positie van statushouders, inzicht in de tijdelijkheid van de vraag, helderheid over de toewijzing en een goede sociaal-maatschappelijke begeleiding van kwetsbare groepen in de samenleving, zoals de statushouders. Corporaties kunnen hun resources dan beter inzetten voor goede en flexibele huisvesting.

Publicaties: