Disclaimer en Privacystatement

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.devernieuwdestad.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.devernieuwdestad.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.devernieuwdestad.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.devernieuwdestad.nl verkregen is. De informatie op www.devernieuwdestad.nl wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle teksten, documenten, fotografie, illustraties en dergelijke op deze website zijn eigendom van De Vernieuwde Stad en mogen niet zonder toestemming door derden op welke manier dan ook commercieel worden gebruikt.

Privacy Statement

De Vernieuwde Stad, gevestigd aan Derkinderenstraat 20-5, 1062 DB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de  verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.devernieuwdestad.nl 

Derkinderenstraat 20-5, 

1062 DB Amsterdam

devernieuwdestad@afwc.nl

020 3460350

Yves Vermeulen is het aanspreekpunt voor de Gegevensbescherming van De Vernieuwde Stad. Hij is te bereiken via devernieuwdestad@afwc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Vernieuwde Stad verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten  kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@afwc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Vernieuwde Stad verwerkt geen persoonsgegevens via deze website. Wij verzenden uitsluitend nieuwsbrieven op verzoek aan onze leden.  

Geautomatiseerde besluitvorming

De Vernieuwde Stad neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de medewerker van De Vernieuwde Stad) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Vernieuwde Stad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vernieuwde Stad verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Vernieuwde Stad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt  zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een aanvraag indienen via devernieuwdestad@afwc.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar devernieuwdestad@afwc.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Vernieuwde Stad zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De Vernieuwde Stad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de  nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Vernieuwde Stad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via devernieuwdestad@afwc.